Hukuki Makaleler

Hukuki makale, hukuki bir konuda görüş, düşünce, araştırma, yargı kararları veya yasal düzenlemeler gibi hususları ele alarak konuyu açıklamaya çalışan yazılı çalışmadır. Hukuki makaleler, hukuki bir konuda mevcut durumu, yargı kararlarını veya yasal düzenlemeleri analiz edebilir veya bunlardan bağımsız yeni bir yaklaşım sunabilir.

Mobbing Suçu ve Cezası Türk Ceza Kanunu’nda “psikolojik taciz” ya da “mobbing” olarak adlandırılan bir suç tipi belirtilmemiştir. Bununla birlikte, psikolojik tacize yol açan eylemler, bazı suçların tanımına uygundur ve bu durum hukuki bir yaptırım uygulanmasına imkan sağlar. Bu durumda, mobbing eylemi ile ilgili olarak aşağıdaki suçlar öne çıkar: 1. İntihara yönlendirme (TCK m. 84),2....

Kamu Personelinin Mobbinge Karşı İzleyebileceği Yollar 1980’lerde iş dünyasında ilk kez gündeme gelen psikolojik taciz (mobbing), sadece özel sektör çalışanları için değil, aynı zamanda kamu çalışanları için de büyük bir sorun oluşturmaktadır. Bu çalışmamızda, kamu çalışanlarının karşılaştığı psikolojik taciz ve bu duruma karşı başvurabilecekleri hukuki çözüm yolları üzerine odaklanıyoruz. Kamu çalışanları, psikolojik tacize maruz kalmaları...

Mobbingin Kadın Çalışanlar Üzerindeki Etkileri Taciz, yalnızca cinsel boyutlarıyla sınırlı değildir; özellikle iş dünyasında psikolojik taciz ciddi bir sorun haline gelmiştir. Psikolojik taciz veya daha genel tabirle mobbing, iş yaşamının varlığı kadar eskidir ve tüm kültürel farklılıkları ve cinsiyetleri etkileyebilen karmaşık bir sorundur. Psikolojik taciz, bir çalışanın haysiyetini inciten, aşağılayıcı ve yıldırıcı bir dizi davranışı...

Mobbingin Çağrı Merkezi Çalışanları Üzerindeki Etkileri Mobbing, modern iş dünyasının neredeyse her alanına sızmış bir durum gibi görünüyor. Bu olgu, her meslek dalında farklı şekillerde ortaya çıkmakla birlikte, her durumda işyerindeki zorbalık olarak tanımlanabilir. Mobbingin sonuçları, çalışanların psikolojik ve duygusal sağlığını ciddi biçimde olumsuz yönde etkileyebiliyor. Mobbing genellikle zorbalık, psikolojik baskı, görmezden gelme, aşağılama, değersizlik...

Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması Nedir? Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, ceza hukuku açısından bir karar türüdür ve sanık hakkında bir hukuki sonuç doğurmaz (CMK m. 231/5). Bu karar, erteleme kararından farklı olsa da, daha lehe sonuçlar doğuran bir tür yumuşatılmış erteleme kararı olarak nitelendirilebilir. Ancak, idare hukuku çalışmalarında erteleme kararı ile birlikte ele alınmasına rağmen, şartları...

Davaya Fer’i Müdahil Olma Fer’i müdahale, bir davada hukuki durumu etkilenecek üçüncü kişinin, davayı kazanmasında yararı olan tarafın yanında yer alarak, ona hukuki yardım sağlamak amacıyla dâhil olmasıdır. Bu sayede, üçüncü kişinin davadan olumsuz şekilde etkilenmesi engellenir veya olumlu şekilde etkilenmesi sağlanır. Fer’i müdahale, açılmış ve derdest olan davalar için geçerlidir ve HMK.md.66 tarafından düzenlenir....

Tedbir Nafakası Nedir? Aile içinde bir kişinin maddi sıkıntıya düşmesi durumunda, ona yardım etmek hem ahlaki hem de dini bir sorumluluktur. Ancak bu sorumluluk yalnızca tavsiye niteliği taşır ve yasal bir kurala bağlanmadığı sürece etkisiz kalır. Bu nedenle, aile üyelerinin birbirlerine yardım etme düşüncesi devlet tarafından yasal bir yükümlülük olarak tanımlanmıştır. Tedbir nafakası, kanundan doğan...

AYM Bireysel Başvuru Formu Nasıl Doldurulur? Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru formu İçtüzük ekinde ve Anayasa Mahkemesi internet sitesinde yayımlanmıştır. Bireysel başvurunun başvuran lehine sonuçlanabilmesinin en önemli kriteri bu formun özenli ve dikkatli bir şekilde hazırlanarak mahkemeye sunulmasıdır. Anayasa Mahkemesi’ne başvuru hakkı ihlal edilen kişi tarafından yapılabilir. Başvuru formundaki kişisel bilgiler ile iletişim bilgileri eksiksiz doldurulmalıdır....

Bireysel Başvuruda İç Hukuk Yollarının Tüketilmesi Şartı Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapılabilmesi için iç hukuk yollarının tüketilmesi şarttır. Hakkı ihlal edilen birey, idari başvurular ve olağan kanun yollarının tüketilmesi ile bir sonuca varılamaması halinde ihlalin giderilebilmesi amacıyla son çare olarak Anayasa Mahkemesine başvurabilecektir. Kamu gücünün neden olduğu ihlallerin giderilebilmesi veya ortadan kaldırılabilmesi için öncelik, idari...

Bireysel Başvuruya Konu Olabilecek Haklar Anayasa Mahkemesi kararları ile anayasada yargı denetimi dışında bırakılan işlemler bireysel başvuru konusu yapılamaz. Bu nedenle parlamento kararları, cumhur başkanının tek başına yaptığı işlemler, Yüksek Seçim Kurumu kararları bireysel başvuru konusu yapılamaz. Anaysa Mahkemesi’ne bireysel başvuruya konu olabilecek haklar, Anayasada güvence altına alınmış olması ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında...