Hukuki Makaleler

Hukuki makale, hukuki bir konuda görüş, düşünce, araştırma, yargı kararları veya yasal düzenlemeler gibi hususları ele alarak konuyu açıklamaya çalışan yazılı çalışmadır. Hukuki makaleler, hukuki bir konuda mevcut durumu, yargı kararlarını veya yasal düzenlemeleri analiz edebilir veya bunlardan bağımsız yeni bir yaklaşım sunabilir.

Vergi tarhiyatı yapmaya yetkili idareler (vergi daireleri, belediye) tarafından mükellef ve vergi sorumlularına kesilen vergi aslı ve cezaları ihbarname ile tebliğ olunur. İhbarname en basit ifadesiyle, vergi cezası kesilen kişiye yapılan detaylı bildirimdir. Bu bildirimde, vergi cezası kesilen kişi, verginin türü ve hem aslı hem de cezası olarak miktarı, hukuki dayanağı olan vergi inceleme raporu...

Tasarrufun İptali Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme Tasarrufun iptali davalarında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir. İstikrarlı Yargıtay kararları ile bu konuda uygulamada tartışma bulunmamaktadır. Görev hususu kamu düzenine ilişkin olduğundan mahkemece re’sen değerlendirilmesi gerekir. Tasarrufun iptali davalarında yetkili mahkeme konusunda dava taşınmazın aynı ile alakalı olmadığından genel yetki kuralları geçerlidir. Davanın Hukuk Muhakemeleri Kanunu 6....

Kelime anlamıyla yemin (ant) “Tanrı’yı veya kutsal bilinen bir kişiyi, bir şeyi tanık göstererek bir olayı doğrulamak” demektir (Türk Dil Kurumu, Güncel Türkçe Sözlük). Hukuk terminolojisinde ise “bir kimsenin verdiği sözü temin veya sözünün doğruluğunu tasdik için kanun ile muayyen sözleri söylemesi veya hareketleri yapması” (Türk Hukuk Lügati, 3.b., Ankara 1991, s.363) olarak tanımlanmıştır. Hukuk...

Kişi hatırlanmak isteyebileceği gibi hoşnut olmadığı geçmişinin unutulmasını da isteyebilmelidir. Ancak günümüzde dijital ortama kaydedilen izlerimiz ise asla silinmemektedir. Kişinin geçmişinin yükünü sürekli taşıması anlamına gelen bu durum karşısında unutulma hakkı ortaya çıkmıştır. Hukuka uygun olarak paylaşılsa bile kişisel bilgilerin güncelliğini yitirmesiyle elektronik ortamdan kaldırılmasını veya erişime engellenmesini isteme, unutulma hakkı olarak tanımlanabilir. Kişinin parmak...

Mahremiyet; dilimizde bir bilgi ya da durumun gizliliğini ifade eder. Hastanın mahremiyet hakkına ihtiyacı vardır zira hasta sağlık hakkından faydalanabilmek için paylaşıldığında hoşnut olmayacağı özel hayatıyla alakalı verileri sağlık çalışanlarına açıklamak zorundadır. Bu nedenle Hastanın sağlık hakkından faydalanabilmesi için hekim ile arasında tam bir güven bağı bulunmalıdır. Sağlık çalışanları, hastanın bilgilerini hastanın rızası dışında paylaşmama...

Beyaz yaka, iş dünyasında bedenden ziyade zihin gücünü kullanan üst düzey şirket çalışanları ve memur sınıfını belirtir. Failinin meslek sınıfıyla anılan beyaz yaka suçları, itibarlı bir bireyin mesleğinin sağladığı olanakları kullanarak işlediği şiddet içermeyen suçları kapsar. Beyaz yaka suçlarında fail eğitimli, kültürlü, iyi bir meslek sahibi, sabıkasız ve toplumda saygı gören bir kimse olarak toplumda...

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu 118 ve devamı maddelerinde düzenlenen nişanlanma, bir aile hukuku sözleşmesidir. Nişanlanma, aralarında evlenme engeli bulunmayan bir kadın ile bir erkeğin karşılıklı olarak evlenme vaadinde bulunduğu hukuki işlemdir. Nişanlanma, açık veya örtülü evlilik yönünde ki iradelerinin kadın ile erkek tarafından kabul edilmesiyle oluşur. Nişanlanmanın Şartları Nelerdir? Nişanlanmanın söz konusu olabilmesi için...

Ortak Velayet Nedir? Ortak velayet, anne ve babanın reşit olmayan çocuk üzerindeki haklarını küçüğün üstün menfaati ve gönüllülük esasına uygun şekilde, birlikte ve eşit olarak kullanmalarını sağlayan bir kurumdur. Küçüklerin velayet hakkı, çocuğun evlilik birliği içerisinde doğup doğmamasına göre farklılık arz eder. Evlilik birliği içerisinde doğan bir çocuğun velayet hakkı, kural olarak anne ve baba...

Bilişim suçları, bilişim sistemleri ile işlenen suçları belirttiği gibi bilişim sistemlerine karşı işlenen suçları da kapsar. Kanun koyucu, teknolojik gelişmelerin varlığını dikkate alarak suçta kullanılan bilişim sistemini/araçlarını sınırlandırmamıştır. Günümüzde internet, bilgisayar, telefon, tablet gibi bilgi depolama ve iletişimde kullanılan araçların yanı sıra banka/kredi kartları ve pos cihazları da bilişim suçlarında araç olarak kullanılmaktadır. Bilgisayar suçları,...

Evlat Edinme Nedir? 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 305 ve devamı maddelerinde düzenlenen evlat edinme, şartları evlat edindirilmeye uygun bir kişi (çocuk) ile, şartları evlat edinmeye uygun kişi/eşler arasında hukuki bağlar sağlanarak çocuk ebeveyn ilişkisinin kurulmasıdır. Evlat edinme işleminin geçerli olabilmesi için, her şeyden önce kanunda aranan şartların sağlanması gerekmektedir. Bu şartların yanı sıra, evlatlık...