Malpraktis

Malpraktis davaları oldukça karmaşık hukuki süreçlerdir ve birçok kanun ve düzenlemeye tabidir. Bununla birlikte delillerin toplanması ve analiz edilmesi oldukça önemlidir. Malpraktis davalarında hem tıbbi hem de hukuki bilgiye ihtiyaç vardır. Avukatların bu alanda uzmanlık kazanmış olmaları gerekmektedir. Malpraktis mağdurlarının ceza ve tazminat hakları, şikayet süreçleri, hukuki yardım ve korunma yöntemleri hakkında derinlemesine bilgi edinerek bu konuda karşılaştığınız uyuşmazlıkları nasıl çözeceğiniz hakkında bilgi alabilirsiniz.

A-) Doktorun Hukuki (Tazminat) Sorumluluğu Hekimin hukuki sorumluluğu, hekimin tıbbi müdahale esnasında hukuka aykırı olarak hastasına vermiş olduğu zararı tazmin etmekle sorumlu olmasını ifade eder. Tıbbi yanlış uygulama, yani malpraktis “hekimin tedavi sırasında standart uygulamayı yapmaması, beceri eksikliği veya hastaya tedavi vermemesi ile oluşan zarar” şekilde tanımlanmaktadır. Hekimin hukuki sorumluluğunun kusur sorumluluğuna denk geldiği kabul...

Doktorun Culpa in Contrahendo Sorumluluğu nedir? Culpa in contrahendodan kaynaklanan sorumluluk, sözleşme kurulması sürecinde, sözleşmenin kurulması amacıyla hukuki değerlerini birbirlerinin etkisine açan tarafların, hem yaşam, sağlık ve mülkiyet, hem de malvarlığına ilişkin değerlerinin diğer tarafça korunacağına ilişkin güvenin boşa çıkmasından dolayı sorumluluktur. Yani taraflardan birinin, sözleşmenin hazırlık aşamasında veya görüşülmesi sırasında karşı tarafa yanlış bilgi...

Doktorun haksız fiil sorumluluğu nedir? Tıbbi müdahaleler sonucu, genellikle hastanın mutlak hak niteliği taşıyan kişilik değerleri yasam, sağlık ve vücut bütünlüğü vb. ihlal edilmektedir. Hasta ve hekim arasında geçerli bir sözleşme ilişkisi yok ise, vekaletsiz iş görmenin şartlan da mevcut değilse, hekim (doktor) 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu madde 49 ve devamı uyarınca haksız fiil...

Doktorun tıbbi müdahalede bulunma yükümlülüğü nedir? Hekim, hastanın iradesine ve menfaatine uygun olarak kendi görev ve yetki alanına giren tıbbi hizmeti ifa etmeyi borçlanmaktadır. Belirtelim ki, hekimin bu şekilde sözleşmenin tarafı olarak algılanabilmesi için, yapılan hizmetin veya ifa konusunun kendi görev ve yetki alanına ilişkin olması şarttır. Hekim hasta ile yaptığı hekimlik sözleşmesi gereği üstlenmiş...

Doktorun aydınlatma yükümlülüğü nedir? Hekim ile hastası arasında yapılan hekimlik sözleşmesi güven ilişkisine dayanmaktadır. Hekimin aydınlatma yükümlülüğü , taraflar arasında güven ilişkisinin mevcut olduğu ilişkilerde daha da ön plana çıkar. Hekimin hasta üzerindeki her önlemi, hastanın da onayını katılımını gerektirir. Hekim, bizzat hastayı veya kanuni temsilcisini (veli veya vasi), uygulanacak teşhis ve tedavi konusunda aydınlatmak...

Doktorun sadakat ve özen yükümlülüğü nedir? Hekimlik sözleşmesi kaynaklı yükümlülüklerin bir diğeri de, “sadakat ve özen gösterme yükümlülüğü“ dür. Hekim, hastasıyla yaptığı hekimlik sözleşmesi gereği, hastasına sadakat borcu altındadır. Hekim, teşhis ve tedavi faaliyetinde bulunurken 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu madde 506 uyarınca sadakat ve özenle hareket etmek mecburiyetindedir. Sadakat borcu, hekimin hastanın sağlığını korumak...

Doktorun Sır Saklama Yükümlülüğü Nedir? Doktorun sır saklama yükümlülüğü, hekimlik mesleği etik ilkeleri çerçevesinde, hastanın tedavisi sırasında edinilen tüm bilgilerin gizli tutulması zorunluluğudur. Bu bilgiler, hastanın tanısı, tedavi süreci, ilaçları, laboratuvar sonuçları, psikolojik durumu gibi kişisel nitelikteki bilgileri içerebilir. Doktorun sır saklama yükümlülüğü, hasta-hekim ilişkisinde güveni ve mahremiyeti korumak için vazgeçilmez bir ilkedir. Bu ilke,...

Doktorun Vekaletsiz İş Görme Sebebiyle Sorumluluğu Hastanın hayatını kurtarmak veya ağır bir zarara uğramasını engellemek için tıbbi müdahalede bulunan hekim ile hasta arasında sözleşme ilişkisi yoktur. Taraflar arasında herhangi bir sözleşme ilişkisinin olmadığı ve hastanın rızasının da olumlu ya da olumsuz yönde var olmadığı durumlarda, hekimin, hastanın yararına tıbbi bir müdahalede bulunması halinde vekaletsiz iş...

Mahremiyet; dilimizde bir bilgi ya da durumun gizliliğini ifade eder. Hastanın mahremiyet hakkına ihtiyacı vardır zira hasta sağlık hakkından faydalanabilmek için paylaşıldığında hoşnut olmayacağı özel hayatıyla alakalı verileri sağlık çalışanlarına açıklamak zorundadır. Bu nedenle Hastanın sağlık hakkından faydalanabilmesi için hekim ile arasında tam bir güven bağı bulunmalıdır. Sağlık çalışanları, hastanın bilgilerini hastanın rızası dışında paylaşmama...